Reklamační řád
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.       Tento dokument vydává Eva Dařbujanová, IČ: 11682876, se sídlem: Podborská66, Hrochův Týnec 538 62 (dále jen „Provozovatel“), která je provozovatelem a vlastníkem Internetového obchodu www.kaminkovavila.com.

2.       Tento dokument (dále jen „Reklamační řád“) obsahuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného Kupujícím od Provozovatele coby prodávajícího v Internetovém obchodě www.trzistestesti.cz, záruční podmínky vztahující se k předmětnému zboží a případně další podmínky.

3.       Pojmy použité v tomto dokumentu s velkým začátečním písmenem, pokud nejsou definovány přímo v Reklamačním řádu, mají stejný význam, jako je uvedeno v Obchodních podmínkách pro Internetový obchod www.kaminkovavila.com. Jednotlivá ustanovení tohoto Reklamačního řádu budou vykládána vždy v kontextu pravidel vyplývajících z Obchodních podmínek.

ZÁRUKA

1.       Provozovatel poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců. Zárukou za jakost se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc (zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2.       Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží Kupujícím. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit se záručními podmínkami.

3.       Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží (např. zdeformování, ulomení, prasknutí (např. kroužku), roztržení (např. řetízku), poškrábání apod.), oxidací, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození zboží chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, ztrátu pozlacení apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním zboží, zanedbáním péče o zboží, nesprávným ošetřováním zboží, nedodržení pokynů pro péči a ošetřování zboží dle čl. IV tohoto Reklamačního řádu a na ztrátu části šperku. Nevztahuje se na přirozený proces stárnutí šperků zalitých pryskyřicí, může vzniknout žlutý nádech, který postupem času pryskyřice získá vlivem UV záření. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby osobou jinou než Provozovatelem nebo jinou než Provozovatelem pověřenou osobou; Provozovatel si současně vyhrazuje právo nevracet Kupujícímu za takové zboží kupní cenu, neposkytovat slevu z ceny ani takové zboží vyměnit za jiné zboží.

Každý minerál je jiný, může mít i jiný odstín a jiné rozměry. Fotografie na stránkách www.kaminkovavila.com jsou pouze ilustrační. Není naším záměrem mít každý šperk stejný, rozdílnosti jsou naopak vítané.

4.       Kupující není oprávněn uplatňovat práva z vad zboží, které se vyskytnou v záruční době v důsledku opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

REKLAMACE

1.       Kupující má právo uplatnit u Provozovatele vady zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek: zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady), a vztahuje se na něj záruka ve smyslu čl. II toho Reklamačního řádu (tj. Kupující reklamoval vady zboží včas v příslušné záruční době, přičemž se neuplatní výluky ze záruky ve smyslu čl. II. odst. 3 a odst. 4 tohoto Reklamačního řádu).

2.       Kupující je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady e-mailem na kaminkovavila@gmail.com - skrz vyplněný formulář, a to bez zbytečného odkladu poté, co Kupující vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží. Kupující ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci Provozovatel zaregistruje ve své evidenci reklamací.

3.       Kupující má při řádné a včasné reklamaci vad zboží v závislosti na povaze vady zboží tato práva:

1.       Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání zboží k danému účelu, smí Kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu takové součásti. Není-li dodání nové věci (resp. její součástí) možné, nebo to Provozovatel neoprávněně odmítne, může Kupující odstoupit od smlouvy.

2.       Při výskytu neodstranitelné vady, která však nebrání řádnému užívání zboží k jeho běžnému účelu, smí Kupující požadovat krom nároků ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu i přiměřenou slevu z ceny. Výše přiměřené slevy bude předmětem dohody stran.

3.       Při výskytu odstranitelné vady, má Kupující právo, aby byla vada zboží odstraněna (opravena) bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady (provedení opravy) rozhoduje Provozovatel. Kupující smí požadovat místo opravy vady zboží dodání nového bezvadného zboží (pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu takové součásti), pokud to není vzhledem k povaze či závažnosti vady neúměrné či nepřiměřené.

4.       Stejná práva jako v písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu (tj. dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci, resp. právo od smlouvy odstoupit) má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň po dvou opravách) nebo pro větší počet vad.

5.       Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou věc (zboží) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.       Má-li věc (zboží) vadu, z níž je Provozovatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z ceny.

4.       Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů; v odůvodněných případech, především pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku (zboží), rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit (v důsledku čeho mu bude vrácena příslušná kupní cena za zboží) nebo má právo na výměnu výrobku (zboží) za nový výrobek (zboží).

5.       Pokud je nutno zboží opravit nebo vyměnit, Kupující je povinen zboží zaslat výhradně na tuto pobočku Zásilkovny: Brno, Líšeň, Jírova 2894/8, 628 00, ID: 2896, firma Dětská obuv Story Shoes. Provozovatel provozuje zásilkový obchod a z toho důvodu je možné všechny reklamace a výměny zboží realizovat pouze prostřednictvím služby Zásilkovna, nebude-li mezi stranami sjednáno v jednotlivém případě jinak; zboží zasílané dobírkou není Provozovatel povinen převzít. Provozovatel doporučuje Kupujícímu nechat jakoukoli zásilku pro účely reklamace pojistit. zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k jakémukoliv možnému poškození daného zboží. V případě, že Kupující nepostupuje při uplatňování reklamace dle pokynů Provozovatele, v důsledku čehož znemožní Provozovateli řádné vyřízení reklamace, Provozovatel neodpovídá za následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady Kupujícího spojené s reklamací vad. Provozovatel v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace Kupujícího řádně a včas.

6.       Při výměně vadného zboží za nové zboží je Kupující povinen Provozovateli nejdříve vrátit zboží původně dodané. Provozovatel není povinen Kupujícímu dodat nové bezvadné zboží dříve, než bude Provozovateli doručeno původně dodané vadné zboží.

7.       Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné. V ostatních případech bude Kupující povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s opravou zboží (dále také jako „zpoplatněná oprava“). Odhad nákladů na provedení zpoplatněné opravy v takovém případě Provozovatel oznámí Kupujícímu předem. Provozovatel nehradí Kupujícímu náklady spojené s doručováním zboží Provozovateli pro účely provedení jeho zpoplatněné opravy, ani náklady na doručení Šperku po provedení jeho zpoplatněné opravy Kupujícímu, a tyto nese v plném rozsahu sám Kupující. Platbu za provedení zpoplatněné opravy zboží (vč. platby za provedení dopravy) bude moci Kupující uhradit předem (bezhotovostním převodem na účet Provozovatele na základě platebních instrukcí Provozovatele),nebo „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele. V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění zpoplatněné opravy dříve, než Provozovatel obdrží příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy; v případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v provozovně Provozovatele“ není Provozovatel povinen předat Kupujícímu opravené zboží dříve, než mu Kupující uhradí příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy.

8.       Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a podle okolností ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží Kupujícímu; výměnou zboží; vrácením kupní ceny zboží; vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží; odůvodněným zamítnutím reklamace zboží (např. z důvodu opožděné reklamace, u plynutí záruční doby, nebo výskytu Výluky ze záruky, nebo zániku záruky apod.).

9.       O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem.

10.     Reklamace týkající se přepravy: Pokud Kupující zjistí při přebírání zboží, že balení, ve kterém je zboží doručováno, není v pořádku, je Kupující povinen ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s přepravcem. Jinak Kupující podpisem příslušného dokumentu o převzetí zboží od přepravce (bez sdělení jakýchkoliv výhrad ohledně poškození obalu) potvrzuje, že obal zásilky je nepoškozený. Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na zboží nese přepravce. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobené při přepravě není možné uznat.

DOPORUČENÍ K PÉČI O ŠPERKY

1.       Doporučení k péči o šperky jsou uvedena online ve webovém rozhraní obchodu.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.       Pokud Kupující není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel coby prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má Kupující možnost obrátit se na Provozovatele (e-mailem na e-mailovou adresu: kaminkovavila@gmail.com) se žádostí o nápravu.

2.       Pokud Provozovatel žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má Kupující právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s§ 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tím není dotčena možnost Kupujícího obrátit se na soud.

3.       Provozovatel tímto v souladu s ustanovením § 14 zákon ač. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.       Tento Reklamační řád platí pro Kupujícího v tom znění, které je uvedeno na webové rozhraní obchodu v den odeslání Objednávky ve smyslu Obchodních podmínek.

2.       Provozovatel má právo tento Reklamační řád změnit kdykoliv, změna Reklamačního řádu však nemůže Kupujícího zpětně negativně postihnout.

3.       Vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím v tomto Reklamačním řádu blíže neupravené, týkající se záruky, odpovědnosti za vady nebo reklamace, se řídí právním řádem České republiky.

4.       Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Reklamačního řádu. Provozovatel a Kupující se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původnímu stanovením a tímto Reklamačním řádem jako celku.

STRUČNĚ
REKLAMACE

Pokud na zboží shledáte vadu k reklamaci a zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady) prosím, napište nám e-mail a přiložte vyplněný REKLAMAČNÍ formulář  - nezapomeňte uvést hlavně své jméno, číslo objednávky a také číslo účtu pro vrácení peněz. Adresa na vratku je výše. Do 30 dnů reklamaci posoudíme a vyjádříme se s řešením reklamace zasláním e-mailu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Do 30 dnů od převzetí zásilky můžete napsat na e-mailovou adresu kaminkovavila@gmail.com. V e-mailu uveďte, že byste rádi odstoupili od kupní smlouvy a přiložte vyplněný formulář O VRÁCENÍ ZBOŽÍ - nezapomeňte uvést hlavně své jméno, číslo objednávky a také číslo účtu pro vrácení peněz. Zpět přijímáme pouze nenošené šperky zaslané včetně kompletního originálního balení.

Vrátit zboží Vás prosíme výhradně na tuto pobočku Zásilkovny: Brno, Líšeň, Jírova 2894/8, 628 00, ID: 2896, firma Dětská obuv Story Shoes. Zásilky, zaslané bez předchozí domluvy na adresu sídla firmy či na pobočku Zásilkovny nebudou přebrány.

s údaji, jméno: Kamínková Víla, telefon: 607970085, email: kaminkovavila@gmail.com

Získejte 10 % slevu na svůj první nákup!

Rádi rozdáváme radost. Zanechte svůj email a užijte si svůj první nákup.

Děkujeme. Svou slevu najdete na emailu.