Získejte 10 % slevu na svůj první nákup!

Rádi rozdáváme radost. Zanechte svůj email a užijte si svůj první nákup.

Děkujeme. Svou slevu najdete na emailu.
Obchodní podmínky
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) Eva Dařbujanová, IČ: 11682876, se sídlem: Podborská 66, Hrochův Týnec 538 62 prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kaminkovavila.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Internetový obchod www.kaminkovavila.com uživatelský účet neumožňuje.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující bere na vědomí, že fotografie na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, barva přírodních materiálů jako jsou kameny, perly apod. se může lišit u každého výrobku, je to jejich přirozená vlastnost a nejedná se o vadu. Každý šperk je originální a může se u něj lišit i způsob usazení do lůžka.

Barva produktu na fotografii umístěné na webovém rozhraní se může lišit podle typu a nastavení monitoru/displaye, na kterém se na zboží zákazník dívá. Barvy však plně odpovídají běžně známému přírodnímu materiálu, ze kterého jsou produkty vyrobeny a vždy nesou pojmenování po tomto materiálu (minerálu).

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží je prodávajícím vyráběno na zakázku až poté, co kupující učiní objednávku.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.8. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce (tzn. potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil).

3.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.15. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Aktuální možnosti úhrady ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní obchodu. V současné době lze cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - pouze po dohodě jedná li se o jednodenní záležitost např. prodejní stánek;

4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému/platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit (v případě, že je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem anebo mimo obchodní prostory), a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy nejlépe zasílejte pomocí emailu předem - přiložte do přílohy vyplněný formulář o ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (zde).

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Od kupní smlouvy tak nelze odstoupit v případě, že se jedná o šperk, který byl upraven podle konkrétního přání kupujícího (tzv. personalizovaný šperk), např. byl šperk opatřen na přání kupujícího ražbou, byla upravena standardní délka šperku apod. V případě, že se jedná o šperk v standardní úpravě (nebyl upraven na přání kupujícího), má kupující právo od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.

5.3. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Kupující je povinen v případě vrácení zboží vždy zboží opatřit údaji o odstoupení od smlouvy (specifikace zboží, kupní cena, specifikace kupujícího – jméno, příjmení, adresa, email, telefon, číslo objednávky, datum objednání, datum obdržení zboží, číslo účtu, na které mají být vráceny finanční prostředky). Prodávající vrací pouze kupní cenu zboží, nikoliv cenu za dopravu. Kupující nese veškeré náklady spojené s odstoupením od smlouvy a vrácením zbožím sám.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek je kupující povinen zakoupené zboží vrátit prodávajícímu výlučně jen prostřednictvím služby Zásilkovna, a to zasláním na konkrétní pobočku, kterou stanoví prodávající. Prodávající není povinen přijmout zboží vracení jiným způsobem, např. prostřednictvím jiného subjektu (Česká pošta, PPL apod.).

POBOČKA ZÁSILKOVNY PRO VRATKY: Brno, Líšeň, Jírova 2894/8, 628 00, ID: 2896, firma Dětská obuv Story Shoes.

Odstoupení od smlouvy prosím předem nahlaste emailem a až po následné domluvě zasílejte zboží zpět. Zašlete nám předem informaci o odstoupení od smlouvy na email - je nutné nás informovat, není vhodné zaslat vratku bez ohlášení. Takto provedená vratka bez předchozího oznámení o vracení zboží nemusí být vyzvednuta a ani řešena. Prosíme o zaslání formuláře o ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (zde) a to nejlépe předem emailem, případně přiložený papírový dokument ke vratce.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zakoupeného zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Vrácené zboží musí být vráceno v původním obalu a stavu, v jakém bylo doručeno prodávajícím. V případě zjištění vad na vráceném zboží, má prodávající nárok snížit vrácenou částku kupujícímu dle povahy škod vzniklém na vráceném produktu, anebo vrácené zboží vůbec nepřijmout.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Možnosti způsobů přepravy je oprávněn učinit prodávající, aktuální možnosti přepravy jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Prodávající má právo změnit přepravce dle vlastní úvahy (např. v exponovaných obdobích jako jsou Vánoce apod. má prodávající právo použít namísto přepravce Zásilkovna Českou poštu apod.), v takovém případě však cena dopravy zůstává stejná a prodávající nebude po kupujícím požadovat žádné další náklady z titulu dopravného.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající není povinen takovému zvláštnímu požadavku kupujícího vyhovět.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit reklamaci u přepravce.

6.5. Zboží je kupujícímu dodáno:

- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny Zásilkovny, kterou kupující určil - pobočku Zásilkovny je nutné zvolit již při vyplňování údajů při koupi zboží, pokud je uvedena chybně nebo nepravdivě, informace dohledáme nebo zákazníka informujeme a požadujeme doplnění informací. Pokud je pobočka Zásilkovny plná a nemůže přijmout balík, je zvolena nejbližší další pobočka od té vybrané. V případě uvedení do pole Zásilkovny adresu doručovací nebo fakturační, vybíráme nejbližší pobočku Zásilkovny k této uvedené adrese. Odeslání je většinou ve lhůtě 5-7 dní od zaplacení zboží, nejpozději je však vždy zakoupené zboží odesláno do 14 dní od nákupu.

- osobním odběrem v provozovně prodávajícího - pokud zákazník vybere tuto možnost, je mu do 5 dní od zaplacení objednávky zaslán e-mail a poskytnuto vždy několik termínů na vyzvednutí balíčku na adrese Brno, Milady Horákové 331/28, po domluvě si zákazník zajde vyzvednout objednané a zaplacené zboží na tuto adresu.

6.6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

6.7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./ Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

6.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující informuje prodávajícího o uplatnění práva z vadného plnění na e-mailové adrese prodávajícího kaminkovavila@gmail.com a ve zprávě by měla být popsána vada, za níž následuje alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky a označení zboží.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, reklamaci lze uplatnit pouze prostřednictvím služby Zásilkovna (a to na adresu pobočky, která je uvedena na webovém rozhraní). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je vždy povinen uvést důvod reklamace.

7.6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

7.8. Vadou zboží není jeho běžné opotřebení, oxidace kovu, mechanické poškození zboží (např. přetržení řetízku, prasknutí kamínku, poškrábání, stržení závitu apod.)

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Více najdete v informacích GDPR.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, není-li stanoveno jinak.

11.4. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace ze strany kupujícího mohou být doručovány prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu uvedenou na ve webovém rozraní, taktéž mohou být doručeny prostřednictvím služby Zásilkovna (společně s vrácením zboží nebo zasláním zboží k reklamaci).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A POUŽITÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

1. VÝRAZY POUŽITÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH MAJÍ TENTO VÝZNAM

1. Prodávající dárkového poukazu (dále jen „prodávající“) - Eva Dařbujanová, IČ: 11682876, se sídlem: Podborská 66, Hrochův Týnec 538 62

2. Dárkový poukaz (dále jen „poukaz“) je poukazem určeným k uplatnění v internetovém obchodě www.kaminkovavila.com. Poukaz je prodávajícím vystavován pouze v elektronické podobě. Poukaz je tvořen jedinečnou kombinací čísel nebo čísel a písmen, která je uvedena na poukazu zasílaném uživateli ve formátu pdf na jeho elektronickou adresu (e-mail). Poukaz potvrzuje právo uživatele na výměnu hodnoty poukazu za zboží v internetovém obchodě www.kaminkovavila.com.

3. Doba platnosti poukazu - označuje období, v němž lze poukaz využít. Poukaz lze využít ode dne jeho doručení uživateli 6 měsíců. Poté propadá.

4. Zákazník - osoba, která zakoupí poukaz od prodávajícího. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak podnikatel.

5. Spotřebitel – zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

6. Uživatel - každý majitel poukazu, který disponuje poukazem, tedy jedinečným kódem umožňujícím využití poukazu v obchodě.

7. Hodnota poukazu – je tvořena částkou vybranou a uhrazenou zákazníkem, kterou lze využít v obchodě. Hodnota poukazu je uvedena na poukazu.

8. Obchod - internetový obchod provozovaný na webu https://www.kaminkovavila.com/.

9. Transakce – nákup zboží v obchodě, jehož kupní cena bude uhrazena zcela nebo zčásti poukazem za podmínek dále stanovených. Nákup zboží se současně řídí všeobecnými obchodními podmínkami eshopu Kamínková Víla.

2. ZAKOUPENÍ POUKAZU

1. Poukaz může zákazník koupit za pomoci internetový stránek www.kaminkovavila.com. Zákazník je povinen postupovat podle pokynů uvedených na e-shopu.

2. Pomocí internetových stránek je zákazník oprávněn stanovit následující parametry poukazu. Hodnotu poukazu podle nabídky prodávajícího, uživatele poukazu, a to zadáním jeho elektronické adresy (e-mailu), na který má být poukaz doručen, personalizovanou textovou zprávu (vzkaz) pro uživatele.

3. Po odeslání objednávky poukazu zákazníkem, bude zákazníkovi doručeno potvrzení o přijetí objednávky poukazu a obchodní podmínky. Doručením potvrzení o přijaté objednávce je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

4. Poukaz bude uživateli doručen po úhradě jeho kupní ceny zákazníkem. Kupní cenu je možné uhradit platební kartou.

5. Prodávající není účastníkem právního vztahu mezi uživatelem a zákazníkem. Prodávající nenese zodpovědnost za eventuální chyby zákazníka v objednávce spočívající v nesprávně zadané elektronické adrese uživatele, či v nesprávně zadané hodnotě poukazu. Zákazník je povinen zkontrolovat veškeré jím zadané údaje do objednávky před jejím odesláním.

6. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem byl poukaz, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení počíná běžet ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy využije zákazník formulář dostupný na www.kaminkovavila.com, který vyplní a odešle prodávajícímu na elektronickou adresu (email) kaminkovavila@gmail.com. O deaktivaci poukazu uvědomí prodávající neprodleně i uživatele, a to odesláním emailové zprávy na adresu, na kterou byl poukaz prodávajícím doručen. Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě k tomu určené nelze v případech, kdy před doručením odstoupení prodávajícímu došlo uživatelem byť jen k částečnému využití poukazu při transakci. Zašle-li spotřebitel odstoupení od smlouvy i případech, kdy již došlo k využití poukazu či jeho části, uvědomí prodávající spotřebitele o nemožnosti odstoupení od smlouvy z důvodu užití poukazu uživatelem.

7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s těmito podmínkami, vrátí mu prodávající kupní cenu poukazu do 14 dnů od doručení odstoupení.

3. PODMÍNKY VYUŽITÍ POUKAZU

1. Poukaz lze využít pouze realizací transakce v obchodě, a to k úhradě kupní ceny zboží zakoupeného v obchodě nebo k úhradě části kupní ceny zboží. Poukaz lze využít pouze před uplynutím doby jeho platnosti a do výše jeho hodnoty. Prodávající neposkytuje peníze ani žádnou jinou kompenzaci za nevyužitou hodnotu poukazu. Poukaz nelze vyměnit za peníze. Prodávající není zodpovědný za následky způsobené nevyužitím poukazu v době jeho platnosti.

2. Uživatel je oprávněn vyčerpat poukaz najednou - tedy jen jednou a na jeden nákup. Po provedení transakce (vyčerpání poukazu) nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo zakoupení poukazu, který byl transakcí využit, a to i v případě částečného využití Poukazu. Tímto není dotčeno právo uživatele na odstoupení od smlouvy, při níž byl využit poukaz.

3. Poukaz lze uplatnit i na zlevněné zboží. Poukaz nelze kombinovat s jinými slevami zadatelnými přes kód. Uživatel může u jedné objednávky použít pouze jeden poukaz. Poukazy nelze spojovat.

4. Nositel využije poukaz zadáním unikátního kódu poukazu v místě k tomu určeném. Celková cena Uživatelem objednávaného zboží (zboží v košíku) bude snížena o aktuální hodnotu poukazu. Provedená transakce je rovnocenná nákupu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami obchodu platnými pro nákup zboží.

5. Nositel je oprávněn využít pouze poukazy platné, které nebyly doposud využity k úhradě kupní ceny zboží.

6. V případě kdy hodnota zakoupeného zboží překročí hodnotu poukazu, může být transakce realizována pouze po doplacení zbývající výše kupní ceny, která je tvořena rozdílem mezi kupní cenou zboží a hodnotou poukazu. Úhrada kupní ceny se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu. Cena zakoupeného zboží musí být vyšší než hodnota k využití na Poukazu.

4. BLOKOVÁNÍ POUKAZU, ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ POUKAZU OBCHODEM

1. Prodávající, s cílem chránit zájmy zákazníka a/nebo uživatele si vyhrazuje právo dočasného zablokování možnosti použití poukazu na žádost zákazníka nebo uživatele. Blokaci poukazu lze provést prostřednictvím e-mailu: kaminkovavila@gmail.com

2. Prodávající má právo odmítnout přijetí poukazu v následujících případech:

a. uplynutí, nebo skončení platnosti poukazu;

b. nedostatečná hodnota poukazu k využití pro uhrazení objednaného zboží, za předpokladu, že zbývající výše kupní ceny nebude uhrazena;

c. technické důvody, které brání ve využití poukazu a k nimž došlo z důvodů, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití poukazu třetí osobou, která získala Poukaz či údaje nezbytné pro jeho uplatnění jakýmkoliv způsobem od uživatele či zákazníka. Transakce, při níž bude uplatněn poukaz osobou, která se k němu či údajům nezbytným k jeho uplatnění dostane neoprávněně, bude prodávajícím provedena, a to až do blokace poukazu dle předchozího odstavce.

2. Vrácení zboží uhrazeného Poukazem je upraveno všeobecnými obchodními podmínkami, s tím, že kupní cena uhrazená Poukazem bude uživateli vrácena pouze formou nového poukazu. Doba planosti vystaveného poukazu a podmínky jeho uplatnění se řídí těmito podmínkami.

3. Případný problém s uplatněním poukazu je uživatel povinen hlásit prodávajícímu neprodleně formou reklamace prostřednictvím e-mailem na adresu kaminkovavila@gmail.com

Reklamace související s poukazy budou řešeny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od jejich doručení. O výsledku reklamace je prodávající povinen informovat uživatele a zákazníka písemně prostřednictvím emailu.

4. Práva a povinnosti stran, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu, totéž platí i pro případné vyřizování případných stížnosti spotřebitelů.

5. Zákazník je povinen se před zakoupením poukazu seznámit se s těmito podmínkami a dodržovat jejich ustanovení. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit před prvním použitím poukazu a při využití poukazu podle nich postupovat.

6. Obsah těchto obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách https://www.kaminkovavila.com. Obchodní podmínky jsou spolu potvrzením objednávky zasílány na elektronickou adresu zákazníka a uživatele.

7. Prodávající si vyhrazuje právo provádět v těchto podmínkách kdykoliv změny, jakož i právo kdykoliv bez udání důvodu prodej poukazů zrušit. Prodávající se zavazuje informovat uživatele a zákazníky o všech chystaných změnách s časovým předstihem alespoň 3 (tří) dnů, a to uveřejněním oznámení na webových stránkách obchodu. Jakékoliv změny podmínek nemohou zhoršit práva zákazníků či uživatelů ve vztahu k poukazům zakoupeným před přijetím příslušných změn.

Eva Dařbujanová

IČ: 11682876

zapsána v živnostenském rejstříku

Sídlo: Podborská 66, Hrochův Týnec 538 62

Adresa pro zasílání zpětných zásilek (tj. reklamace, vratky) Zásilkovna: Brno, Líšeň, Jírova 2894/8, 628 00, ID: 2896, firma Dětská obuv Story Shoes

www.kaminkovavila.com

Kontaktní údaje - adresa elektronické pošty: kaminkovavila@gmail.com

STRUČNĚ
REKLAMACE

Pokud na zboží shledáte vadu k reklamaci a zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady) prosím, napište nám e-mail a přiložte vyplněný REKLAMAČNÍ formulář  - nezapomeňte uvést hlavně své jméno, číslo objednávky a také číslo účtu pro vrácení peněz. Adresa na vratku je výše. Do 30 dnů reklamaci posoudíme a vyjádříme se s řešením reklamace zasláním e-mailu.

Více infromací najdete v reklamačním řádu prodávajícího.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Do 30 dnů od převzetí zásilky můžete napsat na e-mailovou adresu kaminkovavila@gmail.com. V e-mailu uveďte, že byste rádi odstoupili od kupní smlouvy a přiložte vyplněný formulář O VRÁCENÍ ZBOŽÍ - nezapomeňte uvést hlavně své jméno, číslo objednávky a také číslo účtu pro vrácení peněz. Zpět přijímáme pouze nenošené šperky zaslané včetně kompletního originálního balení.

Vrátit zboží Vás prosíme výhradně na tuto pobočku Zásilkovny: Brno, Líšeň, Jírova 2894/8, 628 00, ID: 2896, firma Dětská obuv Story Shoes. Zásilky, zaslané bez předchozí domluvy na adresu sídla firmy či na pobočku Zásilkovny nebudou přebrány.

s údaji, jméno: Kamínková Víla, telefon: 607970085, email: kaminkovavila@gmail.com

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2022